30.01.2019

Vrátenie tovaru do 14 dní

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru  bez
udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa
doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré
spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru
znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie
od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, Strana 8
Zbierka zákonov Slovenskej republiky 102/2014 Z. z.
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s
iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich
dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré
predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho;
to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako
náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy
predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov,
poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci
voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase
alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo
s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa
prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu
kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci
vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný predložiť /zaslať/predávajúcemu tovar spolu s
príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, originálu dokladu o zaplatení .
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a predloží/zašle/ predávajúcemu tovar, ktorý mohol
byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a je úplný, vráti predávajúci
kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo
v lehote 14 dní odo dňa prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu
bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov,
ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom
predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v
súvislosti s objednaním tovaru.
Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo
podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

4. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na
uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci
urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú
stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na
internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru, náklady na doručenie
tovaru.