26.06.2018

Pravidlá a podmienky

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
upravený podľa ustanovenínariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len
GDPR)

Dotknutá osoba:                           odoberateľ newsletteru
Prevádzkovateľ:                            Kedzo,s.r.o.
                                                       Galvaniho 4B, 82104, Bratislava
                                                       IČO: 47442140

Zoznam osobných údajov žiadateľa o odoberanie newsletteru : Emailová adresa
Účely spracovania osobných údajov:
Zasielanie newsletterov.
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia osobných údajov

  • Ui 42 spol. s.r.o., Sibírska 62, 831 02, Bratislava, Spracovanie dát, poskytovanie
    serverového priestoru na internete a súvisiace služby

Právny základ spracovania osobných údajov –článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá
osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny
účel.

Doba uchovávania osobných údajov – 3 roky.

Dotknutá osobatýmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný
a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na
uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny
osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.Ide napr. o práva požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti
spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba zakliknutím check boxu potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými
informáciami a súhlasí s nimi.